مستر بتر (MrBetter)
مستر بتر (MrBetter)

صاحب امتیاز سایت شرط بندی مستر بتر، خانم هانیتا است.